Category Archives: ฉลากสินค้า

ฉลากสินค้าที่มีโครงสร้าง

ฉลากสินค้าฉลากสินค้าที่มีโครงสร้างหมายถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ผลิตสำหรับการขึ้นทะเบียนสถานประกอบยาและข้อมูลรายการยาส่งไปยัง US FDA เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรูปแบบ XML โดยมีโครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีรายละเอียดส่วนต่างๆ ตามที่ FDA ระบุ SPL ถูกสร้างขึ้นด้วยรายการข้อกำหนดหรือตัวแปรที่ยอมรับได้ตามที่ FDA ยอมรับ SPL ฉลากสินค้าได้รับคำสั่งตั้งแต่วันที่ 31-ต.ค. 2548 ฉลากสินค้าสำหรับการส่งฉลากทั้งหมดไปยังศูนย์การประเมินและวิจัยยา (CDER) ของ FDA นี่เป็นความคิดริเริ่มขององค์การอาหารและยาในการปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น https://www.octopus.co.th/pages/%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B13

บริษัทผู้ผลิต (ผู้จดทะเบียน) ที่มีส่วนร่วมในการผลิต

การเตรียมการ การขยายพันธุ์ ฉลากสินค้าการผสมหรือการแปรรูปยาเป็นครั้งแรก (รวมถึงยาของมนุษย์ ยารักษาสัตว์ และผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ) เพื่อจดทะเบียนสถานประกอบการและส่งข้อมูลรายการยาทั้งหมดเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ . ผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการของตนในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ในบรรดารูปแบบต่างๆ ของ SPL ที่ส่ง รูปแบบที่พบบ่อยที่สุด

ฉลากสินค้า คำขอฉลาก NDC กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนฉลากที่ต้องใช้รหัส NDC ซึ่งจะให้รหัส NDC สำหรับผลิตภัณฑ์แก่คุณ รหัส NDC นี้เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันยา การลงทะเบียนสถานประกอบการ:กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการให้รายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ (อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) URL ของเว็บไซต์ เป็นต้น ฉลากสินค้าประกอบด้วยเอกสารที่ตีพิมพ์ทั้งหมดที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลากจริงตามปริมาณที่กำหนด ตลอดจนเอกสารกำกับบรรจุภัณฑ์ที่มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำนวนมาก